Oznamy


Výzva na výrub stromov
zverejnené 13.07.2023

Verejná vyhláška - "Prepojovací VTL plynovod..."  -  zverejnené 23.06.2023 do 10.07.2023 

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
  - zverejnené 14.06.2023

Pozvánka a program  zasadnutia
OZ  14.06.2023
 -
zverejnené 09.6.2023

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR 2023  - zverejnené 10.06.2023

Informácia pre voliča o práve voliť a byť volený - zverejnené 10.06.2023

Návrh záverečného účtu obce za rok 2022 - zverejnené 31.05.2023

Pozvánka a program zasadnutia obecného zastupiteľstva  - zverejnené 25.03.2023

Ochrana lesov pred požiarmi - vypaľovanie  

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov v obci

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania - vyvesená 09.03.2023, zvesená 27.03.2023

Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Informácia k nariadeniou vlády SR č. 35/2023 Z. z.

POLÍCIA RADÍ SENIOROM

Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Výravka  - zverejnené 02.02.2023 do 20.02.2023

Verejná vyhláška - zverejnenné 20.01.2023 do 05.02.2023

Podávanie daňových priznaní (dôležitý oznam)- do 31.1.2023

Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie v Referende 2023

Určenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho poukazu - zverejnené 14.11.2022

Návrh rozpočtu - príjmy - zverejnené 14.11.2022

Návrh rozpočtu - výdaje - zverejnené 14.11.2022


DODATOK č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

 Určenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny - voličov s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase konania Referenda /21. januára 2023/ budú zdržiavať mimo jej územia - zverejnené 14.11.2022


Menovanie Zapisovateľa do volieb pre Referendum - zverejnené 14.11.2022Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Humennom  / Obce - zóna pozorovania a Poučenie o chorobe - besnota/

 

Výsledky volieb - PSK

Výsledky volieb - Obec

ROZHODNUTIE O VYHLÁSENÍ REFERENDA 

Informácia pre voliča - Referendum

Informácia pre voliča o práve hlasovať

Voľba poštou voličom s trvalým pobytom na Slovensku

Voľba poštou voličom bez trvalého pobytu na území SR

Tlačivá : - žiadosť o voľbu poštou s TP

               - žiadosť o voľbu poštou s TP mimo územia SR


Zmena cenníka VVS, a.s. pri vývoze žúmp
-
zverejnené 11.07.2022


 vrhverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 - zverejnené 09.06.2022


Národný projekt Chyť sa svojej šanceMAS- LABOREC - Projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie- VETVA G
Tabuľa


Civilná ochrana obyvateľstva


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rokytov pri Humennom v roku 2021

Kamera - ponuka kamerových systémov