Výzvy

Výzva na predloženie ponuky
Predmet zákazky /zákazka s nízkou hodnotou/:REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI ROKYTOV PRI HUMENNOM, Časť HUMENSKÝ ROKYTOV A ZBUDSKÝ ROKYTOV, VETVA „G“ HUMENSKÝ ROKYTOV
Dátum zverejnenia: 12.08.2019