Podlimitné zákazky s využitím ET

Verejný obstarávateľ je povinný použiť elektronickú aukciu pri obstarávaní podlimitných bežne dostupných tovarov, služieb a prác s predpokladanou hodnotou zákazky nad 5 000,00 €.

Postup pri obstarávaní bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác je podrobne popísaný v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska v platnom znení, ktoré sú zverejnené na stránke www.eks.sk