Zákazky s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Domov sociálnych služieb v Jabloni má vo vnútornou predpise upravený postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou do hodnoty nižšej ako 5 000,00 € pre bežne dostupné tovary, služby a práce, a pri hodnote od 5 000,00 € do finančného limitu podlimitných zákaziek pri zadávaní zákaziek na nie bežne dostupné tovary, služby a práce.

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000,00 € za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.


Kamerový systém obce Rokytov pri Humennom