Profil verejného obstarávateľa

Obecný úrad Rokytov pri Humennom je verejný obstarávateľ podľa § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”).

Na svojom webovom sídle bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočňovanie stavebných prác a poskytnutie služieb podľa Zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznou smernicou zariadenia.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Obecný úrad Rokytov pri Humennom
Sídlo: Rokytov pri  Humennom č. 151, 06713
IČO: 00410683